Klasa 10

Projekti nga lënda e TIK-ut 30 pikë – Periudha 2:


Projekti për periudhën e dytë do të jetë i bazuar në projektin që e keni bërë në periudhën e parë. Të njëjtin projekt mund ta vazhdoni sidomos nëse i keni marrë pikët maksimale në të parën. Ju duhet ta përmirësoni/pasuroni “programin” e periudhës së parë me formula dhe funksione.
Kërkesat e projektit:
1) Të përdoren gati të gjitha funksionet në mënyrë të duhur në projektin e juaj paraprak apo të ri (nëse në të parin nuk keni mundësi të bëni një gjë të tillë)
2) Përdorimi i së paku dy funksioneve që nuk i kemi përdorë në asnjë orë të TIK-ut
3) Për këto dy funksione në një fletë punuese duhet të shënoni ndonjë përkufizim për atë se si dhe qysh duhet të përdoren.

Fajllin e Excel-it emërtoni në këtë mënyrë:
“Klasa Nr i ditarit Emri Mbiemri – Projekti (Shembull. 10 A 01 Arsim Arsimi – Projekti Excel)”
Projektin duhet ta dërgoni përmes emailit në blerand.loyola@gmail.com, midis datave 19.03.2021 – 21.03.2021.


Detyra 1 nga lënda e TIK-ut – 10 pikë:

Dy fotot e mëposhtme duhet t’i shënoni në MS Excel dhe t’i ruani në një libër punues (2 fleta punuese):

  1. Fleta Punuese 1
  2. Fleta Punuese 2

Vërejtje. Kujdes dizajni dhe përmbajtja duhet të jetë e njëjtë në të gjitha aspektet! Tolerohen gabimet teknike gjatë shënimit të vlerave!

Fajllin emërtoni në këtë mënyrë:
“Klasa Nr i ditarit Emri Mbiemri – Detyra (Shembull. 10 A 01 Arsim Arsimi – Detyra)”
Detyrën duhet ta dërgoni përmes emailit në blerand.loyola@gmail.com, jo më vonë se 02.12.2020


Projekti nga lënda e TIK-ut 20-pikë:

Përmes MS Excel-it duhet t’i bëni një zgjidhje apo lehtësim punës së prindërve tuaj!!!
Librin punues e ruani me këtë strukturë:
“Klasa Nr i ditarit Emri Mbiemri – Projekti (Shembull. 10A 01 Arsim Arsimi – Projekti)”
Kërkesat e projektit:

  1. Bashkëpunimi me prindin për identifikimin e problemit
  2. Krijimi i një libri punues i cili përmes dizajnit apo formulave(nëse i kemi mësuar me klasën tuaj) do t’ia lehtësoj punën prindit

Vërejtje: Lehtësojani punën e mos ia komplikoni!!! Edhe një zgjidhje e thjeshtë mund të vlerësohet me 20 pikë, nëse arrihet qëllimi.
Projektin duhet ta dërgoni përmes emailit në blerand.loyola@gmail.com, jo më vonë se 11.12.2020