Klasa 10

Projekti nga lënda e TIK-ut (Periudha 1) – 30 pikë:

Përmes MS Excel-it duhet t’i bëni një zgjidhje apo lehtësim punës së prindërve tuaj!!!

    Kërkesat minimale të projektit:
  1. Bashkëpunimi me prindin për identifikimin e problemit
  2. Krijimi i një libri punues i cili përmes formulave do t’ia lehtësoj punën prindit
  3. Dizajni duhet të jetë në nivel

Vërejtje: Lehtësojani punën e mos ia komplikoni!!!

Vlerësimi do të bazohet në kreativitetin e zgjidhjes, kohën e shpenzuar për krijimin e librit punues, dizajnin, përdorimin e formulave/funksioneve në vendin e duhur etj.

Projektet janë individuale, secili prej jush do ta mbron projektin gjatë orëve të TIK-ut.


Fajllin emërtoni në këtë mënyrë:
“Klasa Nr i ditarit Emri Mbiemri – Projekti
(Shembull. 10 A 01 Arsim Arsimi – Projekti)”
Projektin duhet ta dërgoni përmes emailit në blerand.loyola@gmail.com, jo më vonë se 12.12.2021


Fajllat Ushtrimor të krijuar nga ECDL për Excel:

Llogaritjaekamatës

Llogaritja e orëve

Listaenotave

Listaehonorareve

Kalkulimi

Funksionet1

Funksionet

Formulat

Bazatellogaritjës

Alpinizmi